Menu Zamknij

Wolontariat

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie
społeczności szkoły – nauczycieli, uczniów i rodziców – na rzecz
potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego
człowieka.

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw
altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka
poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach
jego życia.

Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji
i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka.
Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym
sobie.

Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla
konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania
autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu
zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój
ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno-
wychowawczy.

Wolontariat – to bezpłatne,
świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

Wolontariusz – osoba pracująca
na zasadzie wolontariatu.

Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi
młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na
potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym,
wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

Cechy wolontariusza:

· dużo optymizmu i chęci do działania,

· motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,

· umiejętność gospodarowania czasem,

· odwaga, empatia i otwartość,

· odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,

· kultura osobista.

 

Cele Szkolnego Koła
Wolontariatu:

1. Niesienie pomocy innym.

2. Wykształcenie umiejętności właściwego i przyjaznego komunikowania się z
drugim człowiekiem.

3. Czerpanie zadowolenia i satysfakcji z bezinteresownej działalności na rzecz
innych.

4. Pokazanie innym, jak można spędzić pożytecznie wolny czas.

5. Zintegrowanie ze sobą uczniów z różnych zespołów klasowych.

6. Rozwijanie twórczych postaw i uczuć empatycznych.

7. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

8. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

9. Celem jest wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze
wolontariackim oraz wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz
szkoły i środowiska szkolnego.

Angażowanie ludzi
młodych do działań w wolontariacie może odbywać się poprzez:

– wzajemne kontakty przyjacielskie i rówieśnicze,

– organizowanie spotkań informacyjnych o Kole Wolontariusza, przekazywanie
informacji o działalności Koła za pośrednictwem np. gazety lokalnej oraz
szkolnej strony internetowej,

– przygotowanie gazetek tematycznych,

– popularyzowanie idei wolontariatu w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza (5
grudnia, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca
1997 r.)

 

CELE SZCZEGÓŁOWE
PROGRAMU

– Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej
propagowanie.

– Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

– Kształtowanie postaw prospołecznych.

– Rozwijanie empatii i tolerancji.

– Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

– Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.

– Budowanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu
profilaktyczno-wychowawczego.

– Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej,
tworzenie więzi ze środowiskiem.

– Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.

– Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

– Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.

– Możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń.

– Rozwijanie zainteresowań. 

– Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.

– Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

Grupa naszych wolontariuszy z klasy 7️⃣ i 8️⃣ odwiedziła wspaniałych ludzi z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Wojsławicach. Były tańce, śpiew i pięknie spędzony czas.

Nasi wolontariusze odebrali dzisiaj podczas Gali Wolontariatu podziękowania za pracę i zaangażowanie w pomaganiu innym.
 
Skip to content