Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
do początku
Ogłoszenia, dokumenty szkolne

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO


 

Dnia 19 czerwca o godzinie 900 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świdnicy przy ul. Przyjaźni odbędzie się msza święta kończąca rok szkolny 2018/2019, po której nastąpi dalsza część uroczystości w budynku Niepublicznej Katolickiej Szkole Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickie im. ks.prałata Dionizego Barana w Świdnicy.


ODBIÓR KART ROWEROWYCH

 

 

KARTY ROWEROWE BĘDĄ DO ODBIORU  27-28 CZEWCA  2019 r. W SEKRETARIACIE SZKOŁY W GODZINACH 900 - 1400.

 

                                                        


PÓŁKOLONIA MIASTO DZIECI

 

 

ORGANIZATOR:

Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy,

ul. Śląska 35,58-100 Świdnica

tel.: 74 85 22 536

osir@osir.swidnica.pl     

www.osir.swidnica.pl

 

 

 

 

 

LISTA DZIECI ZGŁOSZONYCH DO PÓŁKOLONI MIASTO DZIECI

 

I TURNUS - TERMIN 2 -5 LIPCA 2019 godzina 900:

 

1. SAMUEL JACEK KL. IV

2. DOMINIK MORAWSKI

3. MACIEJ SĄDEL KL. IV

4. MATEUSZ GROMKIEWICZ KL. I

5. JAKUB GROMKIEWICZ KL. V

 

 

II TURNUS - TERMIN 9-12 LIPCA 2019 godzina 900:

 

1. NATALIA MĄDRA KL. IV

2. AMELIA CHMIELEWSKA KL. IV.

3. MARTYNA TOWARNICKA KL. V

4. ZUZANNA SZYDEŁKO KL. V

5. LENA KEMPSKA KL. III

 

 

 

 


 

 

Regulamin rekrutacji

do Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej

Caritas Diecezji Świdnickiej

 im. ks. prałata Dionizego Barana

w Świdnicy

 

§ 1

 

Ogólne zasady rekrutacji:

 1. Niniejszy Regulamin został opracowany w oparciu o Statut Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej im. ks. prałata Dionizego Barana w Świdnicy.
 2. Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej im. ks. prałata Dionizego Barana w Świdnicy nie posiada własnego obwodu szkolnego, przyjmuje uczniów z obwodów innych szkół według kryteriów ustalonych na podstawie Regulaminu Rekrutacji.
 3. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się wszyscy uczniowie, których rodzice akceptują  jej Statut, programy pracy szkoły oraz jej wewnętrzne regulaminy.
 4. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor.
 5. Rekrutację przeprowadza się w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc. Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną, która to zastrzega sobie prawo do uwzględnienia innych, dodatkowych kryteriów rekrutacji określonych w regulaminie. Dyrektor wyznacza Przewodniczącego Komisji.
 6. W skład Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne wchodzi co najmniej 3 nauczycieli w niej zatrudnionych.
 7. O przyjęciu do szkoły decyduje ilość punktów uzyskanych przez kandydata w procesie rekrutacji.
 8. Uczniowie mogą uzyskać punkty w następujących kryteriach:

 

 1.  

Kryteria organu prowadzącego

Dokumenty potwierdzające

Wartość

punktowa

 1.  

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza/lub uczęszczało do NKSP w Świdnicy

Zaświadczenie dyrektora NKSP w Świdnicy

10 pkt.

 1.  

Dziecko, które jest absolwentem Oddziału Przedszkolnego w NKSP w Świdnicy

Zaświadczenie dyrektora NKSP w Świdnicy

15 pkt.

 1.  

Dziecko przebywające w Zespole Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych w Świdnicy

Dokument poświadczony przez opiekuna ZPOW w Świdnicy

10 pkt.

 1.  

Szeroko rozumiane ubóstwo rodziny kandydata

Oryginał dokumentów/zaświadczenie z MOPS, GOPS itp.

5 pkt.

 1.  

Opinia wychowawcy

Zaświadczenie wypełnione przez nauczyciela

3 pkt.

 1.  

Rozmowa z dzieckiem i jego rodzicami /prawnym opiekunem

Notatka z rozmowy

3 pkt.

 1.  

Rodzic jest pracownikiem NKSP w Świdnicy

Zaświadczenie

2 pkt.

 1.  

Rodzic pracuje na terenie miasta Świdnica

Zaświadczenie

2 pkt.

 

§ 2

Rekrutacja do klas starszych, które dysponują wolnymi miejscami:

 1. Rodzic chcący zapisać dziecko do klasy starszej pozostawia w sekretariacie szkoły:
  • kartę zgłoszenia ucznia,
  • kopię świadectwa ukończenia ostatniej klasy,
  • opinię z poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeśli taką posiada);
  • opinię pedagoga szkolnego, jeśli nie ma w szkole pedagoga opinię wychowawcy klasy.
 2. O przyjęciu dziecka decyduje rozmowa kwalifikacyjna z dzieckiem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi). Rozmowa z rodzicami (prawnymi opiekunami) będzie miała na celu określenie stanowiska dotyczącego akceptacji katolickiego charakteru szkoły, treści Statutu oraz regulaminów wewnętrznych szkoły, woli ścisłej współpracy ze szkołą w procesie edukacyjnym i wychowawczym oraz jego spójności w wychowaniu domowym.
 3. W razie różnic zaawansowania w poziomie znajomości języka angielskiego i drugiego języka obcego realizowanego w szkole, rodzic zobowiązuje się do umożliwienia (we własnym zakresie) dziecku nadrobienia zaległości do poziomu klasy.

§ 3

Założenia końcowe

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Lp.

Nazwa etapu

Data

rozpoczęcia

Data

zakończenia

1.

Podanie do publicznej wiadomości informacji

dotyczących przebiegu rekrutacji do klasy I w roku

szkolnym 2018/2019

31. 01.2019 r.

2.

Pobieranie wniosków

04.02.2019 r.

31.05.2019 r.

3.

Składanie dokumentów do sekretariatu NKSP  w Świdnicy  (nie decyduje kolejność wpłynięcia karty zgłoszenia ucznia)

04.02.2019 r.

31.05.2019 r.

4.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków

i dokumentów o przyjęcie dziecka do szkoły rekrutacji

03.06.2019 r.

14.06.2019 r.

5.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nie przyjętych do klasy I

17.06.2019 r.

6.

Rekrutacja uzupełniająca (decyduje kolejność wpłynięcia karty zgłoszenia ucznia)

18.06.2019 r.

26.08.2019 r.

7.

Ogłoszenie ostatecznej listy dzieci przyjętych do  klasy I

30.08.2019 r.

 1. Niedostarczenie wymaganej dokumentacji do 31.05.2019 r.- powoduje przerwanie procesu rekrutacji.