Menu Zamknij

REGULAMIN

Dyrektor szkoły jest organizatorem egzaminu w zakresie karty rowerowej na
podstawie:

1. Ustawy o kierujących pojazdami z dn. 05 stycznia 2011r – Dz.U.nr 30 poz. 151
2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 12 kwietnia 2013r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej – Dz. U. z dn. 29 kwietnia 2013r
3. Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r „Prawo o ruchu drogowym” – Dz. U. z 2012r poz. 1137, 1448, z 2013r. poz. 700,991,1446,1611, z 2014r. poz.312

§ 1
Regulamin egzaminu na kartę rowerową określa:
1. Warunki i tryb kwalifikacji kandydatów na egzamin.
2. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu.

§ 2
Uczestnikiem egzaminu w zakresie karty rowerowej mogą być uczniowie, którzy:
1. Osiągnęli wymagany wiek – ukończyli 10 lat.
2. W szkole zrealizowali program wychowania komunikacyjnego i zostali skierowani na
egzamin przez koordynatora.
3. Dostarczyli wypełniony „Arkusz zaliczeń ucznia”:
w części „A” – dane osobowe kandydata ubiegającego się o kartę
rowerową
w części „B”
– pkt.1 „Opinia nauczyciela” – czytelny podpis nauczyciela, pieczątka
szkoły oraz w rubryce uwagi zapis potwierdzający, że uczeń
zrealizował program z zakresu wychowania komunikacyjnego;
– pkt.2 „Zgoda rodziców” – czytelny podpis rodzica lub opiekuna z
dopiskiem ”wyrażam zgodę”
„Arkusz zaliczeń ucznia” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 3
1. Wypełniony „Arkusz zaliczeń ucznia” należy złożyć najpóźniej cztery dni przed
wyznaczoną datą egzaminu.
W SPRAWIE UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ
2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej.

§ 4
1. Egzamin w zakresie karty rowerowej będzie odbywał się raz w roku szkolnym.
2. Termin egzaminu podany zostanie na stronie internetowej szkoły, z miesięcznym
wyprzedzeniem.
3. Grupa egzaminacyjna stanowi maksymalnie 25 osób.
4. Egzamin składa się z:
części teoretycznej – trwającej 35 minut, złożonej 25 pytań testowych,
polegających na wyborze jednej z trzech możliwych odpowiedzi,
obejmujących przepisy prawa o ruchu drogowym i pierwszej pomocy
przedmedycznej;
części praktycznej – jazda rowerem po wyznaczonym torze lub w miasteczku
ruchu drogowego. Czas trwania tej części egzaminu wynosi 10 minut.
5. Egzamin teoretyczny odbędzie się na terenie szkoły a praktyczny na boisku szkolnym
lub w miasteczku ruchu drogowego.
6. Uczeń ma możliwość poprawy egzaminu teoretycznego w wyznaczonym terminie.
7. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego
wyniku z egzaminu teoretycznego.
8. Aby zdać egzamin w części teoretycznej, uczeń musi uzyskać minimum 80%
poprawnych odpowiedzi, tj. 20 pytań. Nie dopuszcza się skreśleń!
9. Do egzaminu praktycznego uczeń może przystąpić na własnym rowerze,
posiadającym obowiązkowe wyposażenie.
10. Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca
prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu
drogowego.
11. Wynik egzaminu egzaminator wpisuje do protokołu egzaminacyjnego oraz do
„Arkusza zaliczeń ucznia”:
P – jeżeli wynik jest pozytywny
N – jeżeli wynik jest negatywny
X – jeżeli uczeń nie przystąpił do egzaminu.
12. Wynik egzaminu teoretycznego jest ważny 6 miesięcy. W tym czasie należy przystąpić
do egzaminu praktycznego.
13. W szkole prowadzony jest rejestr wydanych kart rowerowych i jest on
przechowywany przez okres 10 lat.

§ 5
1. Osoba, która uzyskała wynik pozytywny z obu części egzaminu, składa „Arkusz
zaliczeń ucznia” do szkolnego koordynatora i jest on podstawą do uzyskania karty
rowerowej.
2. Kartę rowerową wydaje Dyrektor szkoły.

Szkolnym koordynatorem jest Pani Paulina Zamożna

Poniżej link do zasad ruchu drogowego:

Link do przykładowych testów do nauki
Skip to content