Menu Zamknij

Aneks do Statutu

Aneks nr 1

do

 Statutu Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej
im. ks. prałata Dionizego Barana w Świdnicy

Uchwałą nr 11/2022 Rady Pedagogicznej z dnia 14 września 2022 r. art. 72 ust. 1 oraz art. 80 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) wprowadza następujące zmiany :

 1. po §29 dodaje się §29a w brzmieniu:

㤠29 a

Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik na odległość

 1. W wyjątkowych sytuacjach, na podstawie odrębnych przepisów, zajęcia edukacyjne oraz inne zadania szkoły mogą być wykonywane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Zajęcia edukacyjne, w tym zajęcia specjalistyczne, prowadzone w sposób określony                  w ust. 1 , odbywają się w czasie rzeczywistym, zgodnie z ustalonymi harmonogramami zajęć.
 3. Czas trwania zajęć, o których mowa w ust. 2 może być krótszy niż wynikający
  z odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem, że pozostały czas zajęć uczniowie spędzają bez użycia monitorów ekranowych, zgodnie ze wskazaniami nauczyciela.
 4. W celu realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
  na odległość nauczyciele wykorzystują:
 • dziennik elektroniczny,
 • lekcje on-line z wykorzystaniem aplikacji Teams,
 • strony internetowe, w tym strony: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje, www.zpe.gov.pl,
 • materiały dostępne na Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
 • materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 • materiały wskazane przez nauczyciela, w tym podręczniki, karty pracy, ćwiczenia i zeszyty.
 1. Materiały niezbędne do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przekazuje się uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poprzez aplikację Teams lub na zamkniętych grupach za pomocą komunikatorów internetowych.
 2. W trakcie realizacji połączeń audiowizualnych z uczniami, nauczyciel każdorazowo przypomina zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zasady zachowania                      w trakcie prowadzonych zajęć.
 3. Uczniowie korzystając z połączenia audiowizualnego mają obowiązek podpisać swój profil imieniem i nazwiskiem, a na polecenie nauczyciela mają obowiązek włączyć kamerę internetową w celem potwierdzenia swojej tożsamości.
 4. W wyjątkowych sytuacjach, potwierdzenie tożsamości, o którym mowa w ust. 7, może odbyć się w inny ustalony przez nauczyciela sposób.
 5. W przypadku, gdy brak jest możliwości potwierdzenia tożsamości uczestnika połączenia audiowizualnego, nauczyciel ma prawo usunąć uczestnika z prowadzonych zajęć.
 6. W Trakcie zajęć prowadzonych w formie połączenia audiowizualnego, uczniowie mają obowiązek włączenia kamer na polecenie nauczyciela, celem potwierdzenia ich obecności na lekcji, a także w czasie odpowiedzi lub prac pisemnych.
 7. Brak informacji zwrotnych od ucznia w czasie zajęć jest równoznaczny z jego nieobecności, a fakt ten zostaje odnotowany w dzienniku.
 8. W ramach zajęć edukacyjnych nauczyciele monitorują postępy uczniów oraz weryfikują wiedzę i umiejętności uczniów poprzez uzyskanie od nich informacji zwrotnej po wykonanych zadaniach, w tym poprzez wiadomość e-dzienniku lub rozmowę z uczniem z wykorzystaniem aplikacji umożliwiającej połączenie audiowizualnej.
 9. Nauczyciele weryfikują wiedzę i umiejętności uczniów poprzez zadania przeznaczone do obowiązkowego wykonania (np. wypracowania, prace plastyczne, zadania matematyczne itp.) z poleceniem odesłania efektu pracy poprzez aplikację Teams (np. zdjęcie pracy, skan karty pracy, zrzut ekrany itp.) lub inny ustalony przez siebie sposób.
 10. W celu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów nauczyciele mogą wykorzystywać platformy edukacyjne umożliwiające ocenianie zdalne.
 11. Za wykonanie prac uczniowie otrzymują oceny zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na motywujący charakter oceniania.”
 1. po § 36 dodaje się § 37 w brzmienie:

㤠37

 1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wychowania prawidłowego rozwoju uczniów w szkole może być zorganizowana stołówka.
 2. Uczniom zapewnia się jeden gorący posiłek w szkole w ciągu dnia i stwarza im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z posiłków jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Zasady korzystania ze stołówki określa Dyrektor.
 1. po § 42 dodaje się § 42 a w brzmieniu:

㤠42 a

Pedagog specjalny

 1. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności:
 • rekomendowanie dyrektorowi działań w zakresie aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz dostępności, o której mowa w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów ich uczestnictwa w życiu szkoły
 • wspieranie nauczycieli w:
 • rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w tym barier i ograniczeń, utrudniających funkcjonowanie uczniów ich uczestnictwa w życiu szkoły,
 • udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy
  z uczniami,
 • dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych,
 • doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów,
 • rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
 • współpraca z zespołami powoływanymi dla uczniów posiadających orzeczenie                        o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania,
 • określenie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego
  i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,
 • udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych.
 1. po § 59 dodaje się § 59a w brzmieniu:

„§59a

Wprowadza się punktowy system oceniania zachowania.

 1. Ustalenia ogólne.
 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia
  w szczególności:

  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  • dbałość o honor i tradycje szkolne,
  • dbałość o piękno mowy ojczystej,
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  • okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 1. Szczegółowe kryteria oceniania:
 • Ocenę zachowania za I semestr ustala się według następującej skali punktowej:

wzorowe

500 pkt. i więcej

bardzo dobre

350 – 499 pkt.

dobre

250 – 349 pkt.

poprawne

150 – 249 pkt.

nieodpowiednie

100 – 149 pkt.

naganne

do 99 pkt.

 • Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje „awansem” 250 pkt. co równe jest ocenie dobrej zachowania.
 • Ocenę roczną zachowania ustala się na podstawie sumy punktów uzyskanych w I i II semestrze zgodnie z poniższą punktacją:
wzorowe1000 pkt. i więcej
bardzo dobre700 – 999 pkt.
dobre500 – 699 pkt.
poprawne300 – 499 pkt.
nieodpowiednie200 – 299 pkt.
nagannedo 199 pkt.
 • W ciągu semestru uczeń ma możliwość w zależności od prezentowanej postawy zwiększyć lub zmniejszyć liczbę punktów.
 • Uczeń może również, otrzymać za swą postawę nagrody przewidziane w Statucie szkoły: (pochwałę wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu na forum klasy, pochwałę dyrektora szkoły, pochwałę na zebraniu z rodzicami, list gratulacyjny do rodziców, nagrodę rzeczową).
 • Za  nagminne  łamanie  Regulaminu  szkolnego,  brak  poprawy  zachowania,  mimo  podjętych  działań  i zastosowanych punktów ujemnych, uczeń może otrzymać kary przewidziane w Statucie szkoły: rozmowa indywidualna ucznia z wychowawcą
  i pedagogiem lub psychologiem, wezwanie do szkoły rodziców, skierowanie ucznia na rozmowę z dyrektorem, pozbawienie ucznia przywilejów np. udziału w dyskotece, wycieczce itp., skierowanie ucznia na zespół ds. wychowawczych, naprawę szkody wyrządzonej innym oraz przeniesienie ucznia do innej szkoły po uprzedniej rozmowie
  z jego rodzicami – w  szczególnych przypadkach, jeżeli wszystkie podjęte wcześniej środki wychowawcze nie odnosiły pozytywnych rezultatów.
 • Za zachowanie świadczące o przejawach demoralizacji ucznia (m.in. stosowanie używek, nagminne wagary,   dokonanie    czynu    karalnego)    mogą   zostać    wobec    niego   podjęte   działania    zgodne z obowiązującym prawem i przyjętymi procedurami postępowania, uczeń może:
  • otrzymać ocenę naganną zachowania, jeżeli ta wynika z uzyskanej przez niego punktacji;
  • otrzymać, także ocenę naganną zachowania, jeżeli z punktacji wynika ocena wyższa, ale została mu udzielona nagana z rąk dyrektora za popełnienie przewinienia zasługującego na taką karę (zgodnie z obowiązującym zapisem w Statucie Szkoły).
 1. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest dokonywanie na bieżąco wpisów do dziennika elektronicznego (Vulcan) w module (Dziennik/Lekcja) w zakładce (Uwagi), potwierdzających konkretne zachowanie ucznia w ciągu roku szkolnego. Wpis w dzienniku elektronicznym powinien uwzględniać:
  • obszar dotyczący rodzaju zachowania,
  • symbol,
  • liczba punktów,
  • krótki opis konkretnego zachowania (pozytywnego lub negatywnego).
 2. Wpisów do dziennika elektronicznego w zakładce (Uwagi) dokonuje wychowawca, nauczyciele przedmiotów, pedagog szkolny, psycholog szkolny, nauczyciele świetlicy               i biblioteki. Uczeń ma prawo znać treść wpisu i liczbę przyznanych punktów.
 3. Wychowawca w terminie do 7 dni kolejnego miesiąca zobowiązany jest podsumować liczbę punktów uczniów danego oddziału, podając uczniom do informacji stan punktów za dany miesiąc (na zajęciach z wychowawcą) wraz z informacją zwrotną dotyczącą możliwości poprawy.
 4. Wychowawca zobowiązany jest systematycznie prowadzić dla uczniów karty punktów zbiorczych.
 5. W sytuacji, kiedy uczeń z przyczyn losowych (np. pobyt w sanatorium itp.) nie mógł uzyskać odpowiedniej liczby punktów, o ocenie zachowania decyduje wychowawca, biorąc pod uwagę opinię innych nauczycieli.
 6. Rodzic w ciągu 14 dni od powrotu dziecka do szkoły, ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka. Za nieusprawiedliwioną nieobecność  wychowawca raz na semestr przyznaje punkty ujemne w zależności od liczby godzin nieusprawiedliwionych Wychowawca klasy informuje rodzica lub opiekuna w trybie pilnym za pośrednictwem komunikatora w dzienniku  elektronicznym  w  przypadku  uzyskania  przez  ucznia  50  pkt  ujemnych  w danym miesiącu niezależnie od uzyskanych w tym czasie punktów dodatnich
  i odnotowuje ten fakt dzienniku lekcyjnym (zakładka – kontakty z rodzicami).
 7. Wnioski o wpis do dziennika mogą zgłaszać uczniowie, pracownicy administracji i obsługi.
 8. Obowiązkowym elementem procesu wystawienia oceny śródrocznej
  i rocznej jest samoocena ucznia, opinia klasy i opinia nauczycieli, która dokonywana jest przed wystawieniem uczniowi śródrocznej oceny klasyfikacyjnej oraz proponowanej oceny rocznej zachowania.
 9. Samoocena i  ocena  klasy  dokonywana  jest  na  Karcie  Oceny  Postawy  Zachowania.
 10. Nauczyciele wychowawcy dokonują podsumowania punktacji na  1 tydzień przed Radą Klasyfikacyjną   w danym semestrze roku szkolnego. Punkty zdobyte po tym terminie przechodzą na drugi semestr.
 11. Kryteria oceniania zachowania mogą ulec modyfikacji w trakcie roku szkolnego.
 12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 13. Pozostałe kwestie reguluje Statut Szkoły Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej im. ks. prałata Dionizego Barana
  w Świdnicy.

„Konkretnemu zachowaniu- pozytywnemu lub negatywnemu- jest przydzielona odpowiednia liczba punktów według poniższego wykazu:

 1. Uczeń, który w I semestrze uzyska:
  • ponad 50 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny wzorowej zachowania,
  • ponad 100 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny bardzo dobrej zachowania,
  • ponad 150 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny dobrej zachowania,
  • ponad 200 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny poprawnej zachowania, mimo że uzyskał ilość punktów dodatnich wystarczających.
 1. Uczeń, który w roku szkolnym uzyska:
  • ponad 100 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny wzorowej zachowania,
  • ponad 200 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny bardzo dobrej zachowania,
  • ponad 300 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny dobrej zachowania,
  • ponad 400 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny poprawnej zachowania mimo, że uzyskał ilość punktów dodatnich wystarczających na taką ocenę.

ZACHOWANIE POZYTYWNE

SYMBOL

RODZAJ ZACHOWANIA POZYTYWNEGO

ILOŚĆ

PKT.

CZĘSTOTLIWOŚĆ

PRZYZNAWANIA

WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA

P1

100% frekwencji (brak spóźnień).

+10

raz wmiesiącu

wychowawca

P2

Brak nieobecności nieusprawiedliwionych.

+10

raz w semestrze

wychowawca

P3

Brak negatywnych uwag w ciągu miesiąca.

+10

raz wmiesiącu

wychowawca

P4

Systematyczne noszenie jednolitego stroju szkolnego

+10

raz wmiesiącu

wychowawca

POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

P5

Aktywny udział w pracy Samorządu Szkolnego.

+30

raz w semestrze

opiekun SU

P6

Aktywny udział w pracy Samorządu Klasowego.

+20

raz w semestrze

wychowawca

P7

Praca na rzecz klasy lub szkoły:

 • dbanie o porządek i wystrój klasy,
 • przygotowywanie gazetek,
 • udział w zadaniach przydzielonych w klasie lub szkole.

+5

+10

+10

każdorazowo

pracownik szkoły

P8

Udział w konkursach.

+10

każdorazowo

pracownik szkoły

P9

Uzyskanie wyróżnienia w konkursie lub olimpiadzie (indywidualne lub w zespole):

 • 1-3 miejsce w etapie szkolnym
 • 1-5 miejsce w etapie międzyszkolnym
 • udział w etapie wojewódzkim
 • finalista konkursu woje wódzkiego, ogólnopolskiego
 • laureat konkursu wojewódzkiego, ogólnopolskiego.

+15

+20

+30

+50

  +100

każdorazowo

pracownik szkoły

P10

Reprezentowanie szkoły na zewnątrz:

 • 1-3 miejsce w zawodach międzyszkolnych
 • 1-3 miejsce w zawodach na szczeblu powiatowym
 • 1-3 miejsce w zawodach na szczeblu strefowym
 • 1-3 miejsce w zawodach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

+20

+30

+40

+80

każdorazowo

pracownik szkoły

P11

Aktywne czytelnictwo (w porozumieniu z nauczycielem-

bibliotekarzem).

+30

raz w semestrze

pracownik szkoły

P12

Zaangażowanie własne i twórczość uczniów w przygotowanie akcji charytatywnych (przedstawienia, występy, biegi charytatywne, wytwory własne).

+20

każdorazowo

P13

Zaangażowanie własne i twórczość do wykorzystania na lekcji np. ciekawe materiały dydaktyczne, wytwory związane z własną pasją, talentem, prezentacje wytworów

rzeczowych lub prezentacje multimedialne, przygotowanie scenek filmowych, inscenizacji.

+10

+20

+30

każdorazowo

P14

Działania proekologiczne i społeczne

(zbiórka makulatury, baterii, nakrętek).

+15

raz w semestrze

DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOLNE

P15

Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej lub klasowej

(Dzień Kobiet, Wigilia klasowa, itp.)

od +5

do +30

każdorazowo

P16

Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości pozaszkolnych.

+10

każdorazowo

P17

Posiadanie stroju galowego na uroczystościach szkolnych.

+5

każdorazowo

DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ

P18

Nienaganna postawa i kultura osobista

(właściwy stosunek do kolegów, osób dorosłych).

+30

raz w semestrze

(wychowawca)

DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB

P19

Odpowiedzialne reagowanie w niebezpiecznych sytuacjach.

+15

każdorazowo

P20

Odpowiedzialne przeciwstawianie się aktom agresji.

+25

każdorazowo

GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ

P21

Postępy w zachowaniu ucznia i jego wysiłek w pracy nad sobą.

+10

raz w miesiącu

P22

Wyróżniająca kultura osobista, dobre maniery w szkole i poza szkołą.

+10

każdorazowo

P23

Wyróżniająca postawa ucznia podczas wyjść i wycieczek

szkolnych.

+10

każdorazowo

OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM OSOBOM

P24

Okazywanie szacunku pracownikom szkoły, kolegom
w każdej sytuacji.

+10

każdorazowo
w zależności od sytuacji

P25

Inne pozytywne zachowania według uznania nauczyciela np.:

jednorazowa pomoc innej osobie, zachowanie godne pochwały i naśladowania.

+20

+30

+50

każdorazowo
według uznania nauczyciela

P26

Posiadanie stroju galowego na uroczystościach szkolnych.

+ 5

każdorazowo

ZACHOWANIE NEGATYWNE

SYMBOL

RODZAJ ZACHOWANIA POZYTYWNEGOILOŚĆ PKT.

CZĘSTOTLIWOŚĆ

PRZYZNAWANIA

WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW UCZNIA

N1

Niezdyscyplinowanie na lekcji (rozmowy i wykonywanie

czynności nie mających związku z lekcją, celowe rozpraszanie uwagi kolegów, niewykonywanie poleceń nauczyciela itp.).

– 5

każdorazowo

N2

Niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych (brak zeszytów, podręczników, ćwiczeń, stroju na wych. fiz., materiałów na zajęcia plastyczne, techniczne, przyborów szkolnych).

– 5

każdorazowo

N3

Odpisywanie lekcji, ściąganie.

– 10

każdorazowo

N4

Brak jednolitego stroju szkolnego.

– 10

jednorazowo

w danym dniu

N5

Brak bezpiecznego obuwia zmiennego.

– 5

każdorazowo

N6

Niewypełnianie obowiązku dyżurnego.

– 5

każdorazowo

N7

Nieusprawiedliwione nieobecności:

 • do 6godzin,
 • do 20godzin,
 • do 40godzin,
 • powyżej

wpisywane w przypadku braku usprawiedliwionych godzin powyżej siedmiu dni od ustania nieobecności.

–5

–10

–15

–20

raz w semestrze

(wychowawca)

N8

Spóźnianie się na lekcję.

–1

każdorazowo

N9

Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia.

–10

za każdą lekcję

POSTĘPOWANIE ZGODNE Z DOBREM SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

N10

Oszustwo i fałszerstwo.

–50

każdorazowo

N11

Kłamstwo, pomówienia.

–10

każdorazowo

N12

Niewywiązywanie się z dobrowolnie podjętych działań.

–5

każdorazowo

N13

Używanie telefonu komórkowego na terenie szkoły bez zgody nauczyciela.

–20

każdorazowo

N14

 • Zaśmiecanie otoczenia.
 • Nieszanowanie żywności

(wyrzucanie owoców, kopanie, rzucanie owocami po

korytarzach, mlekiem w kartonie itp.)

– 15

– 15

każdorazowo

DBAŁOŚĆ O HONOR I TRADYCJE SZKOLNE

N15

Niewłaściwe zachowanie podczas imprez i uroczystości szkolnych

(nieuszanowanie podniosłej atmosfery podczas hymnu państwowego, komendy „baczność”, przeszkadzanie

w trakcie występu).

– 20

każdorazowo

DBAŁOŚĆ O PIĘKNO MOWY OJCZYSTEJ

N16

Używanie wulgaryzmów i przekleństw.– 20

każdorazowo

DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ INNYCH OSÓB

N17

Zastraszanie kolegów, wyłudzanie pieniędzy lub innych dóbr.– 50

każdorazowo

N18

Zaczepianie fizyczne

(kopnięcie, popchnięcie, plucie, podstawianie nóg).

– 50

każdorazowo

N19

Udział w bójce.– 100

każdorazowo

N20

Bierny udział w bójce, kibicowanie aktom przemocy,

podżeganie do przemocy.

– 50

każdorazowo

N21

Przywłaszczenie, kradzież cudzej własności.– 50

każdorazowo

N22

Wandalizm, dewastowanie sprzętu szkolnego, niszczenie mienia kolegów(w zależności od wartości mienia).od – 15

do – 50

każdorazowo

N23

Napaść fizyczna na drugą osobę.– 50

każdorazowo

N24

Zachowanie stanowiące zagrożenie zdrowia lub życia innych osób np.: spowodowanie uszkodzenia ciała, doprowadzenie do wypadku, groźby karalne, długotrwałe zastraszanie, przymuszanie do niechcianych czynności oraz inne działania niezgodne z prawem.– 100

każdorazowo

N25

Wychodzenie poza teren szkoły.– 20

każdorazowo

N26

 • Posiadanie używek w szkole
 • Stosowanie używek w szkole
 • Posiadanie i stosowanie używek w szkole lub podczas wycieczek.
–50

–50

– 100

każdorazowo

N27

Wnoszenie na teren szkoły i używanie niebezpiecznych

materiałów i narzędzi np.: noże, petardy itp.

– 50

każdorazowo

N28

Niestosowanie się do regulaminów szkolnych:  korzystania z sali gimnastycznej, Sali lekcyjnych, regulaminu zachowania na korytarzu, na przerwie, przebywanie w miejscach niedozwolonych itp.– 10

każdorazowo

GODNE, KULTURALNE ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ

N29

Niekulturalne zachowanie się w miejscach publicznych –
w zależności od rodzaju zachowania.

– 5

każdorazowo

N30

Niekulturalne zachowanie się na terenie szkoły.

– 5

każdorazowo

N31

Zaczepianie słowne ( wymyślanie, wyzwiska, przekleństwa, agresja słowna, nieprzyzwoite gesty i pozy) wobec kolegów.-30

każdorazowo

N32

Aroganckie, niestosowne zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły, innych osób dorosłych ( ubliżanie, używanie obraźliwych gestów, określeń).-30

każdorazowo

N33

Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób bez ich zgody-40

każdorazowo

N34

Upublicznienie materiałów i zdjęć bez zgody obecnych na nim osób ( np. w Internecie, w mediach społecznościowych, miejscach publicznych).-100

każdorazowo

N35

Obrażanie, wyśmiewanie, negatywne, wulgarne komentowanie pod adresem określonej osoby za pośrednictwem mediów społecznościowych, telefonii komórkowej.-100

każdorazowo

N36

Inne niewłaściwe zachowanie nie ujęte w powyższym systemie oceniania zachowania- punkty ujemne w zależności od wagi czynu.-20

-30

-50

każdorazowo

w § 59 uchyla się ust. 5, 6.
w § 50 po pkt. 3 dodaje się pkt. 3a w brzmieniu:

„§ 3a pochwałę pedagoga lub psychologa,”

w § 50 po pkt. 2 dodaje się pkt. 2a w brzmieniu:

„§2a upomnienie pedagoga lub psychologa.”

Pozostała treść Statutu pozostaje bez zmian.

Skip to content