Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
do początku
Strona główna » Oferta edukacyjna

Oferta Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej

im. ks. prałata Dionizego Barana

na rok szkolny 2017/2018


 

   Działalność dydaktyczna szkoły oparta jest na takich samych prawach jak działalność szkół publicznych, ukierunkowana na wszelkie osiągnięcia uczniów oraz spójność oddziaływań wychowawczych i rodziny. Wyjątkowy program wychowawczy szkoły opracowany został w trosce o wychowanie w duchu odpowiedzialności za siebie i innych, rzetelność i tolerancję, szacunek do osoby ludzkiej, w pełnym poczuciu bezpieczeństwa dziecka i kształtowania jego osoby w sferze moralnej, duchowej i fizycznej, zgodnej z zasadami chrześcijańskimi. Nauka w szkole jest bezpłatna, dostępna dla wszystkich dzieci bez względu na miejsce zamieszkania i wyznanie, odbywa się jednozmianowo. Uczniowie biorą udział we wszystkich konkursach szkolnych, miejskich jak i wojewódzkich. Kadra posiada wysokie kwalifikacje i kompetencje. Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami prowadzi szeroką współpracę  z wieloma instytucjami wspomagającymi.

    Szkoła objęta jest akcją “Mleko z Klasą” z ARR oraz programem "Owoce w szkole" z Agencji Rynku Rolnego. Pozyskała również środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Regionalnego "Szkoła równych szans" i realizuje  dodatkowe zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz zajęcia dla dzieci uzdolnionych w zakresie języka angielskiego, przyrody i informatyki oraz zajęcia z logopedą.

 

Szkoła równych szans

 

 

Wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej: 201 425,56 zł

 

Projekt pn. "Szkoła równych szans" skierowany jest do Uczniów/Uczennic klas I-VI Szkoły Podstawowej oraz Nauczycieli/Nauczycielek Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej im. ks. prałata Dionizego Barana w Świdnicy.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki (Lider projektu)  oraz Caritas Diecezji Świdnickiej (Partner projektu).

Celem głównym projektu jest: Kompleksowe i trwałe podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej im. Ks. Prałata Dionizego Barana w Świdnicy, poprzez wdrożenie działań ukierunkowanych na kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i wyrównywanie szans edukacyjnych wśród 82 uczniów (38K), w tym 33 uczniów (12K) z SPE z wykorzystaniem m.in.: innowacyjnych metod nauczania i sprzętu TIK, w tym również realizację zajęć specjalistycznych, wsparcia psychologicznego oraz programu doradztwa edukacyjno-zawodowych i podniesienie poziomu kompetencji 8 nauczycieli (7K) kształcenia ogólnego w terminie 02.01.2017-31.07.2018.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie od 02.01.2017-31.07.2018 r. i obejmie wsparciem 82 uczniów (38K i 44M), w tym 33 uczniów z SPE (12K i 21M) i 8 nauczycieli (7K i 1M).

W ramach projektu oferujemy:

•          doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów

•          poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów

•          zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów

•          zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla uczniów

•          zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

•          szkolenia dla nauczycieli

•          wyjazd dydaktyczny 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie.

 Udział w projekcie jest bezpłatny.

Formularze i dokumenty rekrutacyjne dostępne w sekretariacie w Twojej szkole.

 


Szkoła usytuowana jest w ładnym, otoczonym zielenią miejscu.
Nauka w szkole jest bezpłatna. Oferujemy ponadto:
• mało liczne klasy (do 20 uczniów),
• naukę języka angielskiego i niemieckiego,
• wiele różnych kół zainteresowań: ekologiczne, plastyczne, muzyczne, teatralne,
• świetlicę oraz bibliotekę,
• naukę pływania dla uczniów klas 0-III,

mleko dla wszystkich dzieci oraz dla uczniów klas I-V owoce i warzywa z programów Agencji Rynku Rolnego.