Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy
do początku
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat obsługiwana jest przez elektroniczny system Nabór do szkół ponadpodstawowych, obowiązują na podstawie zarządzenia nr 1/2023 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 25.01.2023 r. następujące terminy rekrutacyjne:

Lp.

Czynnosc

Data rozpoczęcia

Data zakoriczenia

1

Rejestracja kandydatów w systemie

 

 

 

 

 

 

15.05.2023 r.

 

 

 

 

 

19.06.2023 r.

do godz. 15:00

 

 

2

Wybór szkół przez kandydatów

Uwaga! Maksymalnie 3 szkoły, w kazdej z nich dowolna liczba oddziałów

 

 

3

Składanie przez kandydatów wniosku o przyjęcie wyłącznie w szkole pierwszego wyboru

Uwaga! W przypadku gdy rodzic dysponuje profilem zaufanym e-PUAP lub podpisem kwalifikowanym wniosek moze zostac złożony wyłącznie w formie elektronicznej

 

 

 

 

 

4

Dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku

egzaminu ósmoklasisty

 

 

 

 

23.06.2023 r.

 

 

 

 

10.07.2023 r.

do godz. 15:00

 

Wprowadzenie do systemu przez kandydatów danych 0 ocenach końcowych, wynikach egzaminu ósmoklasisty i innych osiągnięciach wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uwzględnianych w procesie naboru

 

 

 

5

Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zmianę kolejności oddziałów lub szkół

Uwaga! W przypadku dokonania zmiany należy utworzyć nowy wniosek i dostarczyc go z załącznikami do szkoły pierwszego

wyboru

 

 

 

23.06.2023 r.

 

 

10.07.2023 r.

do godz. 15:00

 
 

 

 

6

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwa- lifikowanych

 

18.07.2023 r.

 

 

 

7

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany, oryginałów dokumentów, o ile nie zostały one złożone na wcześniejszym etapie, w tym zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazan zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w technikum lub branżowej szkole I stopnia

 

 

 

19.07.2023 r.

 

 

 

28.07.2023 r.

8

Publikacja list uczniów przyjętych i nieprzyjętych

31.07.2023 r.

 

9

Rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły

 

01.08.2023 r.

18.08.2023 r.

 

Zasady szczególne:

  1. Dostarczenie oryginalnych dokumentów do szkoły, do której kandydat zostanie zakwalifikowany wymagane jest dopiero na ostatnim etapie procesu rekrutacyjnego, tj. od 19.07.2023 r. do 28.07.2023 r., a ich brak jest równoznaczny z odrzuceniem wniosku i nieprzyjeciem do szkoły.
  2. Składanie wniosków do oddziału sportowego w V Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Sportowymi w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Swidnicy odbywa się w krótszym terminie, tj. od 15.05.2023 r. do 31.05.2023 r. Każdy z kandydatów do oddziału sportowego musi wziąć udział w próbie sprawności fizycznej w terminie ustalonym przez dyrektora szkoty.